echo adrotate_group(1); ?>

Komisja motoryzacyjna

Regulamin kategoryzacji firm branży motoryzacyjnej

Zatwierdzony Uchwałą nr 48/2002 z dnia 06.11.2002r. Regulamin określa zasady kategoryzacji Firm branży motoryzacyjnej, zwanych dalej Firmami, które są zrzeszone w organizacjach samorządu gospodarczego rzemiosła, jak również inne Firmy, które wyrażą chęć przystąpienia do kategoryzacji i zobowiążą się do przestrzegania regulaminu.

§1
1.Kategoryzację Firm przeprowadza Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku zwana dalej Pomorską Izbą, za pośrednictwem Wojewódzkiej Komisji Branży Motoryzacyjnej, która jest ciałem opiniodawczo - doradczym Pomorskiej Izby w zakresie spraw branży motoryzacyjnej.
2.Zarząd Pomorskiej Izby zatwierdza, po uprzednim wyrażeniu opinii Komisji, regulamin kategoryzacji, kryteria oceny Firm oraz protokół oceny firm.

§2
1.Pomorska Izba ustala okres przejściowy do końca roku 2003 na dostosowanie i wdrożenie nowych zasad kategoryzacji.
2.Kategoryzacja Firm przeprowadzana jest, co 3 lata. Na indywidualną prośbę Firmy lub na wniosek Komisji kategoryzacja może być przeprowadzona wcześniej.
3.W przypadku nie poddania się kategoryzacji w powyższym terminie Firma traci dotychczasową kategorię.
4.W razie zmian technologii napraw, Pomorska Izba, przystępuje do ponownej kategoryzacji, według nowych uzupełnionych kryteriów przyznawania kategorii.

§3
1.Pomorska Izba zleca rzeczoznawcom, wskazanym przez Komisję, przeprowadzenie oceny Firmy. Rzeczoznawca sporządza protokół oceny Firmy i przedkłada go Komisji w celu przyznania kategorii.
2.Komisja, po przeprowadzeniu oceny Firmy według kryteriów stanowiących załącznik do protokołu oceny Firmy, wnioskuje do Pomorskiej Izby o przyznanie jednej z czterech kategorii, w zależności od poziomu zgodności z kryteriami i oceną Komisji.
3.W przypadkach specjalizacji Firm (mechanika, diagnostyka, blacharstwo, lakiernictwo), Komisja wnioskuje do Pomorskiej Izby o przyznanie określonej kategorii po uzyskaniu wymaganego poziomu zgodności z kryteriami i oceną Komisji w danej specjalizacji, z tym zastrzeżeniem, że w każdym przypadku ocenie podlega biuro obsługi klienta, wykształcenie i kwalifikacje pracowników, ogólne wrażenie Firmy oraz oferta dodatkowa.
4.W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Pomorska Izba na wniosek Komisji może przyznać warunkowo, na okres pół roku, wyższą kategorię, w stosunku do przysługującej ze względu na poziom zgodności z kryteriami danej kategorii i ocenę Komisji. Po upływie wskazanego terminu Firma zobowiązana jest§ wykazać, iż spełniła warunki przyznania wyższej kategorii, pod rygorem jej utraty.

§4
1.Pomorska Izba może przeprowadzić wizytacje, których celem jest sprawdzenie spełniania przez Firmę kryteriów danej kategorii oraz przestrzegania regulaminu kategoryzacji.
2.W przypadku stwierdzenia rażących uchybień w szczególności znacznego obniżenia standardów lub nieprzestrzegania regulaminu kategoryzacji Pomorska Izba na wniosek Komisji ma prawo do cofnięcia przyznanej kategorii.
3.W przypadku stwierdzenia uchybień niższej wagi Pomorska Izba zobowiązuje Firmę, do usunięcia uchybień we wskazanym terminie.

§5
1.Firmy upoważniają Pomorską Izbę do reprezentowania interesów branży motoryzacyjnej oraz przekazywania nadanego numeru ewidencyjnego i przyznanej kategorii podmiotom zainteresowanym (np.: Zakładom Ubezpieczeń).
2.Pomorska Izba przekazuje numer ewidencyjny Firmy i uzyskaną kategorię podmiotom zainteresowanym (np.: Zakładom Ubezpieczeń)

§6
1.Pomorska Izba nadaje numer ewidencyjny Firmie poddanej procesowi kategoryzacji.
2.Pomorska Izba wydaje certyfikat poświadczający nadanie określonej kategorii zgodnie z regulaminem i procesem kategoryzacji.
3.Firmy po nadaniu numeru ewidencyjnego i numeru kategorii powinny umieszczać numer ewidencyjny na wystawianych przez siebie frakturach.
4.Nadany certyfikat pierwszej kategorii identyfikuje Firmy świadczące usługi według najwyższych standardów.

§7
Firmy po kategoryzacji uprawnione są do korzystania ze wszystkich uzgodnień i przywilejów przysługujących danej kategorii, które zostały uzyskane przez Pomorską Izbę dla branży motoryzacyjnej.

§8
Regulamin kategoryzacji Firm wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia.