echo adrotate_group(1); ?>

Projekty

Przetargi

Data dodania: 06.07.2017

Pytanie oferenta

Pytanie oferenta: Proszę o wskazanie nazwy pliku na Państwa stronie, który zawiera dokumentację projektową dotyczącą zamówienia ? Odpowiedź zamawiającego: Informacje dotyczące zakresu prac zawarte są w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia plik pod nazwą SIWZ_PIR_rb.pdf
Data dodania: 05.07.2017

Wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych oraz remoncie pomieszczenia dydaktycznego na potrzeby sali multimedialnej w budynku głównym Szkoły Pomorskich Szkół Rzemiosł w Gdańsku ul. Sobieskiego 90 (...)