echo adrotate_group(1); ?>

Egzaminy Kwalifikacyjne

Egzamin sprawdzający dla osób dorosłych

Do egzaminu sprawdzającego dopuszcza się osobę, która ukończyła kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej z zakresu umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin, oraz posiada zaświadczenie potwierdzające ukończenie tej formy kształcenia.

Egzamin sprawdzający składa się z dwóch części: praktycznej w postaci wykonania zadania praktycznego i części teoretycznej polegającej na udzieleniu ustnej odpowiedzi z zakresu :

umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin,
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej ,
podstawowych zasad ochrony środowiska

Wymagane dokumenty

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu - druk w załączeniu (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie).
Zaświadczenie ukończenia przygotowania zawodowego dorosłych.
Umowa w sprawie realizacji przygotowania zawodowego dorosłych.
Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej z podaniem imienia i nazwiska zdającego.

Po pozytywnie zdanym egzaminie sprawdzającym wydane zostaje zaświadczenie określające czas trwania przyuczenia oraz stwierdzające nabycie umiejętności w wykonywaniu prac, których dotyczyło przyuczenie.