echo adrotate_group(1); ?>

Egzaminy Kwalifikacyjne

Egzamin sprawdzający dla młodocianych

Po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy jest przeprowadzany przez czeladniczą komisję egzaminacyjną powołaną przez izbę rzemieślniczą.

Celem egzaminu sprawdzającego jest potwierdzenie umiejętności sprawnego wykonywania prac obejmujących zakres przyuczenia. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy może trwać od 3 do 6 miesięcy. Dla młodocianych uczestników Ochotniczych Hufców Pracy przyuczenie może zostać przedłużone do czasu ukończenia przez nich gimnazjum i trwać łącznie nie dłużej niż 22 miesiące. Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej.

Część praktyczna egzaminu - polega na samodzielnym wykonaniu określonych zadań. Nie może trwać dłużej niż 8 godzin.
Część teoretyczna egzaminu - tylko ustna. Polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu:
1) umiejętności zawodowych wchodzących w zakres zawodu, którego dotyczy egzamin
2) następujących tematów:
a) przepisy i zasady BHP oraz ochrony przeciwpożarowej
b) podstawowe zasady ochrony środowiska.

Wymagane dokumenty:
Do egzaminu sprawdzającego po zakończeniu przyuczenia do wykonywania określonej pracy uczeń składa następujące dokumenty:
Wniosek o dopuszczenie do egzaminu sprawdzającego - druk w załączeniu (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie)
Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy
Zaświadczenie pracodawcy potwierdzające ukończenie przyuczenia z podaniem czasu trwania oraz zakresu przyuczenia
Dowód wniesienia opłaty za egzamin

Po pozytywnie zdanym egzaminie sprawdzającym młodociany otrzymuje zaświadczenie określające czas trwania przyuczenia oraz stwierdzające nabycie umiejętności w wykonywaniu prac, których dotyczyło przyuczenie.

Młodocianemu, który ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy z wynikiem pozytywnym i podjął naukę zawodu obejmującą zakres przyuczenia do wykonywania określonej pracy, zalicza się okres przyuczenia do okresu praktycznej nauki zawodu.