echo adrotate_group(1); ?>

Egzaminy Kwalifikacyjne

Egzamin mistrzowski

Przedmioty obowiązujące oraz wymagane dokumenty.

ETAP TEORETYCZNY EGZAMINU MISTRZOWSKIEGO

Część ustna
technologia
maszynoznawstwo
materiałoznawstwo
Część pisemna
rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją
dokumentacja działalności gospodarczej
rysunek zawodowy
przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
podstawowe zasady ochrony środowiska
podstawowe przepisy prawa pracy
podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem
podstawy psychologii i pedagogiki
metodyka nauczania

WYMAGANE DOKUMENTY DO EGZAMINU MISTRZOWSKIEGO

Staż pracy
wniosek o dopuszczenie do egzaminu - druk w załączeniu (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie)
1 zdjęcie formatu legitymacyjnego
opłata
świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej
tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin
po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej 3 letni staż pracy w tym zawodzie albo łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej 6 letni staż pracy w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin - staż pracy udokumentowany świadectwem pracy bądź zaświadczeniem od pracodawcy (jeżeli osoba nadal pracuje)
Działalność Gospodarcza
wniosek o dopuszczenie do egzaminu - druk w załączeniu (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie)
1 zdjęcie formatu legitymacyjnego
opłata
świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (co najmniej 6 lat samodzielnie prowadzonej działalności w zawodzie, w którym osoba ma zdawać egzamin)
poświadczenie z Cechu lub Urzędu Miasta lub Gminy o prowadzonej działaności

Zawód wchodzący w zakres zawodu - czeladnik
wniosek o dopuszczenie do egzaminu - druk w załączeniu (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie)
1 zdjęcie formatu legitymacyjnego
opłata
świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej tytuł zawodowy czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym osoba chce zdawać egzamin
3 letni staż pracy po uzyskaniu tytułu zawodowego w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin - staż pracy udokumentowany świadectwem pracy bądź zaświadczeniem od pracodawcy (jeżeli osoba nadal pracuje)

Zawód wchodzący w zakres zawodu - mistrz
wniosek o dopuszczenie do egzaminu - druk w załączeniu (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie)
1 zdjęcie formatu legitymacyjnego
opłata
świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej
tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym osoba chce zdawać egzamin
po uzyskaniu tytułu mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres co najmniej roczny staż pracy w zawodzie , w którym osoba zdaje egzamin - staż pracy udokumentowany świadectwem pracy bądź zaświadczeniem od pracodawcy (jeżeli osoba nadal pracuje)

Wykształcenie średnie
wniosek o dopuszczenie do egzaminu - druk w załączeniu (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie)
1 zdjęcie formatu legitymacyjnego
opłata
świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej dających wykształcenie średnie, w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, i tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin
po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin - staż pracy udokumentowany świadectwem pracy bądź zaświadczeniemod pracodawcy (jeżeli osoba nadal pracuje)

Wykształecenie wyższe
wniosek o dopuszczenie do egzaminu - druk w załączeniu (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie)
1 zdjęcie formatu legitymacyjnego
opłata
dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym osoba zdaje egzamin
po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej roczny staż pracy w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin - staż pracy udokumentowany świadectwem pracy bądź zaświadczeniemod pracodawcy (jeżeli osoba nadal pracuje)