echo adrotate_group(1); ?>

Egzaminy Kwalifikacyjne

Egzamin czeladniczy dla osób dorosłych

Przedmioty obowiązujące oraz wymagane dokumenty.

ETAP TEORETYCZNY EGZAMINU CZELADNICZEGO

Część ustna
technologia
maszynoznawstwo
materiałoznawstwo
Część pisemna
rachunkowość zawodowa
dokumentacja działalności gospodarczej
rysunek zawodowy
przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożar.
podstawowe zasady ochrony środowiska
podstawowe przepisy prawa pracy
podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem

WYMAGANE DOKUMENTY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

Dokształcanie w formie pozaszkolnej
wniosek o dopuszczenie do egzaminu - druk w załączeniu (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie)
1 zdjęcie formatu legitymacyjnego
opłata
potwierdzenie uzyskania umiejętności zawodowych w zawodzie, w którym osoba chce zdawać egzamin w formie pozaszkolnej
świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej albo ośmioletniej szkoły podstawowej

Staż pracy
wniosek o dopuszczenie do egzaminu - druk w załączeniu (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie)
1 zdjęcie formatu legitymacyjnego
opłata
świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy o co najmniej 3-letnim stażu pracy w zawodzie, w którym osoba zdaje egzamin (odpowiednio do okresu kształcenia w danym zawodzie przewidzianego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub jeśli zawód nie występuje w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego staż pracy musi być odpowiedni do okresu nauki w danym zawodzie ustalonym przez Związek Rzemiosła Polskiego)
świadectwo ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej

Szkoła ponadgimnazjalna w zawodzie
wniosek o dopuszczenie do egzaminu - druk w załączeniu (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie)
1 zdjęcie formatu legityamcyjnego
opłata
świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku zawiązanym z zawodem, w którym osoba zdaje egzamin

Tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu
wniosek o dopuszczenie do egzaminu - druk w załączeniu (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie)
1 zdjęcie formatu legitymacyjnego
opłata
świadectwo (dyplom) potwierdzające posiadanie tytułu zawodowego w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym osoba chce zdawać egzamin
świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy o co najmniej półrocznym stażu pracy w zawodzie po uzyskaniu tytułu zawodowego, w którym osoba zdaje egzamin