echo adrotate_group(1); ?>

Egzaminy Kwalifikacyjne

Egzamin czeladniczy dla młodocianych

Przedmioty obowiązujace oraz wymagane dokumenty.

ETAP TEORETYCZNY EGZAMINU CZELADNICZEGO

Część ustna
technologia
maszynoznawstwo
materiałoznawstwo
Część pisemna
rachunkowość zawodowa
dokumentacja działalności gospodarczej
rysunek zawodowy
przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
podstawowe zasady ochrony środowiska
podstawowe przepisy prawa pracy
podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem

WYMAGANE DOKUMENTY DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

System szkolny
wniosek o dopuszczenie do egzaminu - druk w załącczeniu (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie)
1 zdjęcie formatu legitymacyjnego
opłata
umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy o zakończeniu praktycznej nauki zawodu - pobierz dokument Word
świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub zaświadczenie ze szkoły o ukończeniu dokształcania teoretycznego z wynikiem pozytywnym
System pozaszkolny
wniosek o dopuszczenie do egzaminu - druk w załączeniu (UWAGA! Wniosek powinien zostać wydrukowany dwustronnie)
1 zdjęcie formatu legitymacyjnego
opłata
umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego
świadectwo pracy lub zaświadczenie od pracodawcy o zakończeniu praktycznej nauki zawodu - pobierz dokument Word
świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej,
zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego dla pracowników młodocianych lub oświadczenie pracodawcy o zrealizowaniu programu ZSZ (kształcenie indywidualne)