<< wróć 13 czerwca 2017 w Radisson Blu Hotel odbyła się Konferencja Edukacyjna "Mistrzowie tworzą przyszłość

Mistrzowie zawodów kreują przyszłość -
nowe kierunki w kształceniu przedsiębiorców i kadry kierowniczej
w małych i średnich przedsiębiorstwach

 

Polska potrzebuje nowych przedsiębiorców do przezwyciężenia ograniczeń wzrostu gospodarczego.

We wszystkich krajach nadbałtyckich istnieje duży niedobór przedsiębiorców i kadry kierowniczej, wskutek czego silnie ograniczony jest wzrost gospodarczy małych i średnich przedsiębiorstw, a innowacje pojawiają się w dużo mniejszym stopniu niż mogłyby i musiałaby być. Z powodów demograficznych braki te w przyszłości przybiorą jeszcze na sile. Do roku 2030 liczba młodszych osób w wieku produkcyjnym zmniejszy się o około 20%. Z uwagi na ten silny spadek z jednej strony i spore starzenie się obecnych właścicieli firm z drugiej strony, coraz trudniej jest zaspokoić duże zapotrzebowanie na przedsiębiorców-sukcesorów.

Już w chwili obecnej więcej miejsc pracy ulega zlikwidowaniu z powodu niepowodzenia przy przejmowaniu przedsiębiorstw przez nowych właścicieli od ustępujących z powodu wieku dotychczasowych właścicieli niż jest tworzonych poprzez zakładanie nowych działalności gospodarczych.

W celu przezwyciężenia tych wyzwań Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku zorganizowała wspólnie z Parlamentem Hanzeatyckim - zrzeszeniem 50 izb gospodarczych z 13 państw Europy Północnej i Wschodniej 13 czerwca 2017r. konferencję, w której uczestniczyli polscy przedsiębiorcy i eksperci, jak również zagraniczni eksperci z 8 innych państw nadbałtyckich.

Podsumowując, konferencja doprowadziła do następujących rezultatów.

 1. Dzięki gruntownej edukacji mistrzowskiej na wysokim poziomie można pozyskiwać nowych właścicieli dla istniejących firm, osoby prowadzące działalność gospodarczą
  i kadrę kierowniczą, stale podnosić wydajność i konkurencyjność klasy średniej,
  a równocześnie wspierać realizację dwutorowej nauki zawodu.

 

 1. W ramach projektu Parlamentu Hanzeatyckiego opracowano koncepcje i programy nauczania dla jednolitego kształcenia na poziomie mistrzowskim w krajach nadbałtyckich, które jest ulokowane powyżej poziomu sprawdzonego niemieckiego kształcenia mistrzowskiego. Naukę tego rodzaju testuje obecnie w Polsce Powiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Wejherowie, jak również inni partnerzy projektowi z Danii, Litwy i Łotwy.

 

 1. Warunkiem uczestniczenia w tym nowym kształceniu dla przedsiębiorców i kadry kierowniczej jest ukończona nauka zawodu. W ramach kwalifikacji trwających od 1.200 do 1.500 godzin zajęciowych główny nacisk nakłada się na przekazanie obszernej
  i właściwej dla danego zawodu wiedzy specjalistycznej i fachowej teorii.

Na płaszczyźnie międzybranżowej nauczać się będzie:

a)    ekonomii przedsiębiorstw, zarządzania i kierowania przedsiębiorstwem, które są szczególnie ważne i będą przekazywane na przynajmniej 300 godzinach zajęć,

b)    pedagogiki zawodowej, której przekazanie zajmie przynajmniej 100 godzin zajęć, a tym samym obejmie równocześnie uprawnienie do prowadzenia nauki zawodu
w przedsiębiorstwach.

 

 1. Wszystkie cztery części nauki będą się kończyły oddzielnymi egzaminami, których zaliczenie doprowadzi do uzyskania uznawanego na arenie międzynarodowej tytułu „mistrza”. W przypadku nowej nauki na poziomie mistrzowskim chodzi o wyróżniające się doskonalenie zawodowe. Udział osób w wieku produkcyjnym, które kończą dalszą edukację w Polsce, to tylko około jedna dziesiąta wartości procentowych z innych krajów, np. Szwecji. Nieodzowna jest silna intensyfikacja i wzrost jakości nauki. Naukę należy tutaj rozumieć jako proces trwający przez całe życie. Kwalifikacja mistrzowska jest najważniejszym działaniem ku temu.

 

 1. Z grona absolwentów szkół wyższych i uniwersytetów małe i średnie przedsiębiorstwa mogą pozyskać młody narybek na kadry kierownicze tylko w ograniczonym zakresie, ponieważ ci młodzi absolwenci są wykształceni tylko teoretycznie i z tego powodu brakuje im koniecznie wymaganych kompetencji zawodowych i doświadczenia praktycznego. Dlatego też nowe kształcenie na poziomie mistrzowskim jest dostosowane do właściwego zapotrzebowania przedsiębiorstw klasy średniej, jest zasadniczą alternatywą dla studiów wyższych i dużo lepiej niż uniwersytety otwiera absolwentów na szanse zawodowe i szanse na karierę. Wykształcenie mistrzowskie musi być w przyszłości dofinansowywane przez państwo w takim samym zakresie jak studia wyższe.

 

 1. Pod względem poziomu nowe wykształcenie mistrzowskie odpowiada studiom wyższym i zgodnie z tym mieści się w europejskich normach kwalifikacji na tej samej płaszczyźnie co tytuł licencjacki (bachelor). Nasuwa się więc propozycja, aby to postępowe wykształcenie zorganizować i realizować w przyszłości w taki sposób, aby wraz z nim można było uzyskać łącznie z tytułem mistrzowskim również tytuł licencjata (bachelor).

 

 1. Aby podejść do ogromnego deficytu przedsiębiorców, kadry kierowniczej i specjalistów, a tym samym usunąć największą barierę wzrostu gospodarczego, należy spotęgować również udział kobiet i osób starszych w pracy zawodowej. Zdecydowanie niższy udział kobiet i osób starszych w pracy zawodowej w Polsce w porównaniu do innych krajów sygnalizuje wyraźnie istniejący potencjał do wzrostu. Pilnie zaleca się również właściwe wsparcie kobiet na funkcjach kierowniczych lub w charakterze przedsiębiorców. W tym celu specjalnie dla Polski opracowany został już program działania, który można i trzeba natychmiast realizować. Doświadczenia
  z zagranicznych przedsiębiorstw udowadniają, że w krajach z wysokim udziałem kobiet i osób starszych w pracy zawodowej potencjał innowacyjności i produktywność jest zdecydowanie wyższy.

 

 1. Poza tym szkoły wyższe i uniwersytety muszą zdecydowanie przyczynić się do zapewnienia młodego narybku na kadry kierownicze dla przedsiębiorstw klasy średniej. Dlatego też w Polsce trzeba realizować dwutorowe kierunki studiów, które zgodnie z ustaleniami bolońskimi łączą naukę zawodu lub pracę zawodową
  z uznawanymi studiami.

 

 1. W przypadku nowego wykształcenia mistrzowskiego bardzo ważną funkcję w realizacji i zadania związane z organizowaniem egzaminów przejmują izby rzemieślnicze. Polskie izby rzemieślnicze należy organizować jako publiczno-prawne samorządy gospodarki. Powinny one otrzymać od państwa wszelkie kompetencje do realizowania nauki zawodu i doskonalenia zawodowego. Izby są w stanie zrealizować takie zadania z większą skutecznością i będąc bliżej przedsiębiorstw, tym samym przyczyniając się do wzrostu jakości i intensyfikacji działań mających na celu kwalifikacje zawodowe.


 2. W 2017r. w Polsce weszła w życie nowa reforma oświatowa, która obejmuje również stworzenie tak zwanych „szkół branżowych”. Reformy te powinny być koniecznie równocześnie wykorzystane w celu realizacji nowego kształcenia mistrzowskiego i do stworzenia regionalnych centrów kompetencji, nauki i innowacji. Powinny być one prowadzone we współpracy ze szkołami zawodowymi, szkołami wyższymi/uniwersytetami i izbami gospodarczymi i powinny zajmować się następującymi istotnymi zadaniami:

   

  • rozległe doradztwo zawodowe dla młodzieży,
  • realizacja dwutorowej nauki zawodu,
  • wzrost jakości i intensyfikacja doskonalenia zawodowego,
  • zapewnienie intensywnej realizacji nowego kształcenia mistrzowskiego,
  • wspieranie udziału kobiet i osób starszych w pracy zawodowej,
  • realizacja dwutorowych kierunków studiów,
  • wspieranie innowacji i realizacja zadań badawczo-rozwojowych właściwych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Znaczne szanse Polski mogą być wykorzystane tylko w parze z dużymi innowacjami
i wyróżniającymi się kwalifikacjami. Polityka, gospodarka i społeczeństwo w Polsce muszą rozpoznać nieocenione znaczenie rzemiosła, nauki zawodu i kwalifikacji mistrzowskich, jak też zająć się znaczeniem polityki oświatowej i przyznać, że inwestycje w kapitał ludzki przynoszą najbardziej bezpieczne i najlepsze oprocentowanie.

Konferencja dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Powszechne mistrzowskie szkolenie zawodowe w regionie Morza Bałtyckiego”

Wiesław Byczkowski Wicemarszałek Województwa PomorskiegoAdam Krawiec Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszalkowskiego Województwa PomorskiegoDr Jurgen Hogeforster - Parlament Hanzeatycki


Dariusz Gobis Dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MSP

Ewelina Kaatz

Grzegorz Piotrowski

Grzegorz PiotrowskiPiotr ŁukasiukPrezes Izby Wiesław SzajdaStronę wyświetlono 375 razy

Pomorska Izba Rzemieślnicza MSP

Sekretariat

Adres: Piwna 1/2, 80-831 Gdańsk

Telefon: (58) 301-84-41

Fax: 58 301-79-31

Email: biuro@pomorskaizba.com.pl

WWW: http://www.pomorskaizba.pl

Pozostałe informacje:
KRS: 0000045872 NIP: 583-000-38-23

Numer konta:
81 1600 1462 1817 4823 9000 0001
BGŻ BNP PARIBAS

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008
facebook
1.0.554915116 2015-03-12 08:23:52